Psykoterapiapalvelu Fyyri Oy on vastuullinen terveydenhuoltoalan toimija henkilötietojen käsittelyssä. Noudan toiminnassa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja muuta tietosuojaa ja tietojen salassapitoa koskevaa lainsäädäntöä. Kaikkia henkilötietoja käsittelen huolellisesti ja kiinnitän erityistä huomiota henkilötietojen tietoturvalliseen käsittelyyn. Psykoterapiapalvelu Fyyrissä henkilötietojasi käsittelee vain yksi henkilö, jonka työtehtävä edellyttää henkilötietojesi käsittelyä. Käyttäessäni yhteistyökumppaneita, vastaan myös heidän toiminnastaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Psykoterapiapalvelu Fyyri Oy ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin lainmukaisella perusteella. Tarkempia tietoja Psykoterapiapalvelu Fyyri Oyn tekemästä henkilötietojen käsittelystä löydät alla olevasta tietosuojaselosteesta. Huomaathan, että tietosuojaseloste koskee tilanteita, joissa Psykoterapiapalvelu Fyyri on henkilötietojen rekisterinpitäjä.  Tietosuojaan liittyviä kysymyksiä voit esittää osoitteeseen elli-maija.kosonen@fyyri.com


TIETOSUOJASELOSTE PSYKOTERAPIA-ASIAKKAILLE  

Päivitetty viimeksi 1.6. 2024  

REKISTERINPITÄJÄ: Psykoterapiapalvelu FyyriOy  

Osoite: Kristianinkatu 17 A18 00170 HELSINKI.  

Tietosuojavastaavan sähköposti: elli-maija.kosonen@fyyri.com  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTEET, JOILLA NIITÄ KÄSITELLÄÄN  

Käsittelen henkilötietojasi voidakseni tuottaa sinulle psykoterapiapalvelua terveydenhuollon palveluntarjoajaa koskevan lainsäädännön ja sopimuksemme mukaisesti. Jos kuntoutuksesi kustannuksista vastaa Kela tai muu organisaatio, käsittelen tietojasi myös kyseisen organisaation palveluntuotantoon liittyvissä asioissa.  

Palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojesi käsittelyä erilaisia tarkoituksia varten. Keskeisimmät käyttötarkoitukset ovat: 

 • Palvelun tuottaminen  

– Kuntoutuksen tai hoidon suunnitteleminen, järjestäminen ja toteuttaminen lähi- tai etäkäynteinä 

–  Käyntiaikojen varaaminen  

– Yhteydenpito kanssasi tai huoltajasi tai muun laillisen edustajasi kanssa 

 – Tutkimusten toteuttaminen  

• Potilastietojen kirjaaminen ja välittäminen Kanta-palveluun  

• Asiakassuhteen hoitaminen  

– Asiakassopimuksen tekeminen  

– Tietojesi rekisteröinti  

– Asiakassuhteeseen liittyvä viestintä  

• Palvelun laskutus ja perintä  

• Hoitopalautteen antaminen lähettävälle terveydenhuollon yksikölle ja Kela-kuntoutuksessa Kelalle, ja tarvittaessa muu hoitoosi tai kuntoutukseesi liittyvä tiedonvaihto ko. tahojen kanssa.  

• Maksajaorganisaation palveluntuotantoon liittyvät toimet  

Käsittelen henkilötietojasi aina vain lain mukaisilla perusteilla. Perusteena voi käyttötarkoituksesta riippuen olla : 

-Lain säännös, kuten terveydenhuollon palveluntuottamista tai potilasasiakirjoja koskevat säännökset  

-Tekemämme sopimus  

- Antamasi suostumus  

Lisäksi henkilötietojasi voidaan lain salliessa käsitellä edellä mainituilla perusteilla tai oikeutetun edun nojalla seuraaviin tarkoituksiin  

• Palautteen kysyminen sinulta palvelun parantamiseksi, ja palautteesi ja mahdollisen reklamaatiosi käsittely  

• Mahdollisten erilaisten teknisten tai palvelun sisältöön liittyvien virhetilanteiden selvittäminen ja korjaaminen tai viranomaisten valvontatoimintaan liittyvä selvittäminen  

• Toiminnan suunnittelu, laadunvalvonta ja muu seuranta, kehittäminen, raportointi ja tilastointi 

• Viestintä ja markkinointi  

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KERÄÄMINEN  

Kerään henkilötietoja suoraan sinulta. Joissain tapauksissa saan niitä myös lähettävältä terveydenhuollon yksiköltä tai palvelusi maksavalta organisaatiolta ja suostumuksellasi muilta tahoilta. Kerään ja käsittelen vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä hoidossasi ja kuntoutuksessasi ja tarpeellisia asiakassuhteen kannalta, kuten:  

• nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot  

• huoltajiesi tai laillisen edustajasi tai nimeämäsi lähiomaisen nimi ja yhteystiedot (tarvittaessa)  

• tutkimuksissa, hoidossa ja kuntoutuksessa syntyvät terveys- ja muut tiedot sekä tarpeelliset esitiedot  

• palvelun kustantaneelta organisaatiolta saadut tiedot, kuten Kelan kuntoutuspäätökseen sisältyvät tiedot  

• ajanvarauksiin ja käynteihin liittyvät tiedot  

• tekemämme sopimuksen sisältämät tiedot  

• antamiasi suostumuksia koskevat tiedot  

• laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvät tiedot 

• etävastaanoton toteuttamiseen liittyvät tiedot 

 • antamasi palautteen tai tekemäsi reklamaation sisältävät tiedot  

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET  

Psykoterapiapalvelu Fyyri Oy ei luovuta tietojasi edelleen kolmansille osapuolille muutoin kuin antamasi suostumuksen tai lainsäännöksen perusteella. Jos palvelusi kustannuksista vastaa joku organisaatio, tämä organisaatio voi olla oikeutettu saamaan henkilötietojasi.  

Säännönmukaisesti siirrän tai luovutan henkilötietojasi  

• Kanta-palveluun  

• Kela-kuntoutuksessa Kelalle ja muulle lähettävälle terveydenhuollon toimijalle  

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE  

Potilastietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tilanteissa, joissa potilaan elintärkeä hoito välttämättä edellyttää tietojen luovutusta.  

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN  

Henkilötietojasi säilytetään niin, että niihin on pääsy vain yhdellä henkilöllä, jonka työtehtäviin kuuluu henkilötietojesi käsittely. Jos tietojesi säilyttämisestä on säädetty laissa, kuten potilastietojen osalta, tietojasi säilytetään lain vaatiman säilytysajan. Muissa tapauksissa tietojasi säilytetään vain niin pitkään, kun säilyttäminen on tarpeen tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoituksen toteuttamista varten. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.  

Käyttöoikeudet henkilötietoja sisältäviin tietojärjestelmiimme rajataan ja toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

TIETOTURVA  

Kiinnitän erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn ja noudatan toimialan yleisiä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Toteutan tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Olen toiminnan alusta asti käyttänyt Suomen terapiamarkkinoiden laajimmin käytössä olevaa, Diarium -potilastietojärjestelmää. Diariumia kehittää suomalainen FNS Solutions Oy, jossa työskentelee yli 100 ohjelmistokehityksen ammattilaista. Olen valinnut Diariumin juuri sen takia, että ohjelmisto on laajimmin käytetty ja siten testatuin potilastietojärjestelmä terapia-alalla.  

Tietojen suojaaminen: Palvelun käyttäjä on yhteydessä Diarium-palvelimeen vahvasti salatun verkkoyhteyden (SSL) kautta. Palvelu on asennettu palveluntarjoajan palvelinsaliin, joka sijaitsee Suomessa. Pääsy palvelintilaan ja palvelimille on rajattu vain palveluntarjoajan nimetyille henkilöille. Palveluntarjoaja huolehtii palvelinlaitteiden suojauksesta, tietoturvasta ja asianmukaisista päivityksistä. Tietoturva-auditointi: Diarium on Kanta-sertifioitu järjestelmä ja tuotteelle on tehty ulkoinen tietoturva-auditointi KPMG IT Sertifiointi Oy:n puolesta ja tuote täyttää A-luokan tietojärjestelmän vaatimukset. Vaatimuksenmukaisuustodistuksen sertifikaattinumero on FI160613-21.  

OIKEUTESI  

Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet omiin tietoihisi. Sinulla on oikeus  

• saada tietoa siitä, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi kerätään ja miten niitä käsitellään.  

• tarkastaa tietosi ja pyytää niistä jäljennöstä  

• peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Voit tarvittaessa kysyä lisäohjeita osoitteesta elli-maija.kosonen@fyyri.com 

• vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.  

• pyytää tietojesi poistamista. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista potilastietojesi osalta sinä aikana, kun laki velvoittaa meidät säilyttämään niitä.  

• Siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle, jos olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi tai sopimuksen perusteella  

• pyytää tietojesi käytön rajoittamista tietyissä tilanteissa 

• vastustaa tietojesi käsittelyä, jos käsittelyperusteemme on oikeutettu etu. Halutessasi voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Löydät verkkosivulta www.tietosuoja.fi lisätietoa siitä, millaisissa tilanteissa tietosuojavaltuutettu voi sinua auttaa.  

SELOSTEEN MUUTTAMINEN Tätä selostetta voidaan päivittää. Löydät ajantasaisen selosteen osoitteesta www.fyyri.com