OMAVALVONTASUUNNITELMA

1 Palveluntuottajaa koskevat tiedot 

Psykoterapiapalvelu Fyyri Oy

Y-tunnus 3170058-7

Toimipaikan osoite: Kristianinkatu 17, 00170 HELSINKI

elli-maija.kosonen@fyyri.com 

2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 

Arvot ja toimintaperiaatteet

Psykoterapiapalvelu Fyyri Oy tuottaa laadukasta ja asiakaslähtöistä kognitiivista yksilöpsykoterapiaa lähivastaanotolla Helsingissä ja etävastaanottoina koko Suomen alueella. Osallistumalla jatkuvaan alani koulutukseen ja tämän omavalvonnan kautta huolehdin palvelun laadukkuudesta nyt ja tulevaisuudessa.

Toiminta-ajatus/ Perustehtävä

Tuotan kognitiivista yksilöpsykoterapiapalvelua itsemaksaville asiakkaille, Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaille sekä muille yksityisille tahoille esim vakuutusyhtiöt. Kognitiivista psykoterapiaa tarjoan lähivastaanotolla Helsingissä sekä etävastaanottoina koko Suomen alueella.  

3 Omavalvonnan organisointi ja johtaminen

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana pidän ajantasalla tietämystä laissa säädetyistä velvoitteista, kouluttautumalla ja seuraamalla aktiivisesti saapuvia tiedotteita. Seuraan tehtyjä muutoksia käytännössä ja kirjaan muutokset omavalvontasuunnitelmaan.

4 Henkilöstö ja kouluttautuminen

Yrittäjä Elli-Maija Kosonen, psykologian maisteri, ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapeutti

Ammattioikeudet: psykologi, psykoterapeutti, rekisteröintinumero: 00903377927

Kouluttaudun jatkuvasti osallistumalla pidempiin ja lyhyempiin kurssikokonaisuuksiin kognitiivisen psykoterapian alalta. Seuraan tiiviisti viranomaisohjeituksia ja perehdyn tiedotteisiin tarkasti. Osallistun viranomaistaholta ja muiden yhteistyökumppanien ilmoittamiin koulutuksiin pitäen osaamiseni ajantasaisena

5 Toimitilat

Toimitila sijaitsee katutasossa ja on esteetön. Tilojen puhdistus on yksinkertaista ja tilassa olevien huonekalujen kunnosta pidetään huolta. Tila on tarkastettu 10/23 terveydenhuollon toimintaan sopivaksi.

Toimitilan ovi lukitaan kahdella lukituksella.

Siivouksen hoidan itse, ammattimaisilla siivousvälineillä. Jätehuolto on järjestetty taloyhtiön toimesta. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan niille varattuun keräysastiaan. Tartuntavaarallisia jätteitä ei toimitilassa käsitellä. Tilassa ei käytetä terveydenhuollon laitteitta eikä tarvikkeita.

6 Potilasasiavastaava 

Helsingin kaupunki järjestää potilasasiavastaavien toiminnan julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä varhaiskasvatuksessa.

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan neuvonta +358 9 310 43355

7 Lääkehoito

Lääkehoito ei kuulu yrityksen antamiin palveluihin

8 Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet 

Asiakkaan huolellinen ensikäyntihaastattelu ja esitietojen kirjaaminen on keino varautua riskeihin. Palvelun sopivuuden arviointi asiakkaalle on erittäin tärkeää. Asiakkaan kaikki perussairaudet on kirjattava potilastietoihin. Hoitojaksolla asiakkaan kanssa asetetaan selkeitä tavoitteita asiakaslähtöisesti. Kognitiivisen psykoterapian työskentelyn perusideaa jaetaan asiakkaan kanssa mahdollisimman avoimesti, jolloin vahvistetaan asiakkaan ja psykoterapeutin yhteisymmärrystä hoidon realistisista tavoitteista. Luottamuksellisen ja turvallisen vuorovaikutussuhteen vaaliminen on koko toiminnan tärkein kulmakivi. 

Mahdolliset riski- ja läheltä piti tilanteet kirjataan ylös. Tilanteet käydään työnohjauksessa läpi ja pohditaan keinoja joilla vaaratilanne voidaan ehkäistä tulevaisuudessa.

9 Potilasasiakirjat ja henkilötietojen käsittely

Potilasasiakirjat ovat sähköisessä muodossa, käytössä on Diarium-ohjelma, joka on yhteydessä Kanta-palveluun. Käsittelen yksin, ainoana työntekijänä potilasasiakirjoja. Huolehdin tietosuojasta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojasta on tarkempi selvitys osoitteessa www.fyyri.com 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Elli-Maija Kosonen

045-78349671

elli-maija.kosonen@fyyri.com

10 Potilaan osallistumisen vahvistaminen ja muistutusten käsittely

Palautetta otan vastaan aktiivisesti ihan jokaisella vastaanottokäynnillä. Palautetta voi lähettää myös sähköpostitse taikka tekstiviestitse

Muistutuksia ei toistaiseksi ole tullut. Jos muistutuksia tulee, asia käsitellään viipymättä asiakkaan kanssa. Muistutuksesta ja sen käsittelystä kirjataan muistio, joka annetaan asiakkaalle ja muistiosta jää kopio myös Psykoterapiapalvelu Fyyri Oylle. Mikäli huomautuksen käsittely asiakkaan kanssa kahden kesken ei riitä, ohjataan asiakasta ottamaan yhteyttä potilasasiavastaavaan. Potilasasiakirjamerkinnät on tärkeää laatia huolellisesti, koska siitä on apua muistutuksenkin käsittelyssä. 

11 Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi

Omavalvontasuunnitelman päivitän vähintään vuosittain kesäkuussa. Muutokset toiminnassa tai yleisissä ohjeistuksissa esim viranomaistaholta päivitän omavalvontasuunnitelmaan jo heti muutostarpeen ilmaantuessa. Omavalvontasuunnitelman vahvistan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehty.

Paikka ja päiväys 

Helsinki 1.6. 2024

Elli-Maija Kosonen

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.