Kognitiivinen psykoterapia lyhyesti


  • Kognitiivista psykoterapiaa on tutkittu tieteellisesti paljon. Kognitiivinen psykoterapia on useissa tutkimuksissa havaittu erittäin hyödylliseksi esimerkiksi ahdistus- ja masennusoireista kärsivien sekä monien muidenkin häiriöiden hoidossa. Kognitiivisessa psykoterapiassa on kehitetty sovelluksia muun muassa kaksisuuntaisen mielialahäiriön, psykoosisairauksien, pitkäkestoisen ja toistuvan masennuksen, pakko-oireisen häiriön, psyykkisten  traumojen, psykosomaattisten oireiden, persoonallisuushäiriöiden, riippuvuusongelmien ja unihäiriöiden hoitoon.

  • Kognitiivinen psykoterapia pitää sisällään useita erilaisia psykoterapiamuotoja, mutta kaikille kognitiivisen psykoterapian muodoille on hyvin keskeistä, että työskentelyn kohteina ovat asiakkaan psyykkiselle hyvinvoinnille haitalliset ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät haastavat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät aina toisiinsa. Muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan voidaan saada aikaan muutosta myös haastavissa tunnekokemuksissa. Viime vuosikymmenten aikana kognitiivisessa psykoterapiassa on ymmärretty jatkuvasti lisääntyvästi myös se, kuinka merkittävää tunnetyöskentely on psykoterapiassa tapahtuvassa muutoksessa. Tunteisiin suuntaava kognitiivinen psykoterapia soveltuu hyvin monenlaisten häiriöiden hoitoon.

  • Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakasta autetaan oivaltamaan sekä ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään. Tämän pohjalta asiakasta autetaan löytämään uusia keinoja käyttäytymisen muuttamiseen myös käytännön arkisessä elämässä. Psykoterapiassa tutkitaan ongelmallisia kokemuksia arkielämän konkreettisissa tilanteissa. Yhdessä asiakkaan kanssa tutkittavia kysymyksiä voisivat esimerkiksi olla; kuinka ongelmallinen kokemus aktivoituu? Minkälaisia tunteita asiakas tuolloin kokee? Mitä hän ajattelee? Minkälaisia mielikuvia asiakkaalla on mielessään? Minkälaisia toimintayllykkeitä asiakkaalla mahdollisesti on? Minkälaisia selviytymiskeinoja asiakas käyttää? Herääkö jokin tietty uskomus? Kuinka hän käyttäytyy? Minkälaisia seurauksia käytöksellä on? Asiakas ja psykoterapeutti pyrkivät yhdessä tunnistamaan ja ymmärtämään sitä mikä kaikki aiheuttaa asiakkaalle psyykkistä huonovointisuutta.

  • Kognitiivinen psykoterapia on aina tasavertaista ja tutkivaa vuorovaikutusta, jossa asiakas ja psykoterapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Psykoterapeutti ohjaa asiakasta kognitiivisen psykoterapian tapaan ymmärtämään psyykkisiä vaikeuksia. Tämän kautta asiakas ja psykoterapeutti pyrkivät mahdollisimman tasavertaiseen yhteistyöhön.